2022
Drusilla Barrett

האתיקאי

האתיקאי פותר מהר מדי את סוגיית חיסיון תורם הזרע לטובת התורם והבנק (2 באוקטובר). נראה ברור שכל עמדה אתית אמיתית בעניין זה צריכה לתת עדיפות גבוהה מאוד לזכותם של הילד וההורה לקבל מידע גנטי לטיפול רפואי בילד. עם זאת, הנושא הבסיסי והחשוב הוא עצם תהליך תרומת הזרע וכל ההשלכות שלו, שחלקן, כמו זו, נוגדות פתרונות אתיים. ריצ'רד ליזר טולסה